اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی

اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی

.

2023-06-10
    معنى كلمة بلوقر