وش معنى مي تو

وش معنى مي تو

بياد خاطره آن سفر شيرين افتادم: هميشه چشمان بى اشك نشانه دل بى . من هم در اين باره اين شعر را سروده ام

2023-01-27
    الكیمیاء التناسقية كیمیاء قسم العلوم م.رحيم جعفر
  1. تو مي اوکننده شي بدرودکتي
  2. الرد على سي يو
  3. ما-معنى
  4. ترجمة كلمة سي يو
  5. معنى
  6. جان و دل از عاشقان می‌خواستند